Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: Degene die Casa-Keur. opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren;
Casa-Keur KVK: 01078849

ARTIKEL 1 – DEFINITIES EN WERKINGSSFEER
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Casa-Keur diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan een opdrachtgever levert.
2. Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Casa-Keur zijn aanvaard.
3. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2 – AANBIEDING EN ACCEPTATIE
1. Alle offertes en prijsopgaven (ook op internet) die door of vanwege Casa-Keur zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
2. Indien Casa-Keur op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Casa-Keur de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Casa-Keur de opdrachtgever schriftelijk of per email mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóór dat Casa-Keur de feitelijke opdracht kan starten.
3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Casa-Keur een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd, dan wel nadat Casa-Keur geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen.
4. Indien of nadat Casa-Keur een offerte aan opdrachtgever heeft uitgebracht, of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, blijkt dat de informatie of de feiten op basis waarvan Casa-Keur de offerte heeft uitgebracht of de overeenkomst tot stand is gekomen niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is Casa-Keur gerechtigd om van de uitvoering van de Werkzaamheden af te zien, dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen. Casa-Keur zal hiervoor nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden zijn. Indien de beëindiging van de overeenkomst aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger te wijten is, is opdrachtgever aan Casa-Keur een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.
5. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat de opdracht niet correct zou zijn bevestigd, dient hij dat schriftelijk binnen drie kalenderdagen na datum verzending van de opdrachtbevestiging aan de Casa-Keur te melden. Bij gebreke van een schriftelijke reactie binnen deze termijn wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de opdrachtbevestiging
6. Aanvullende afspraken en/of door de opdrachtgever gewenste wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door de directie en/of door haar daartoe aangestelde medewerkers van Casa-Keur zijn bevestigd
7. Casa-Keur is bevoegd om werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Casa-Keur voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
8. Opdrachtgever dient Casa-Keur bij het geven van de opdracht te voorzien van alle hem bekende informatie met betrekking tot tekortkomingen en gebreken danwel gebreken die hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn.
9. Casa-Keur is niet aansprakelijk voor gebreken aan zijn rapportage, voortvloeiend uit gebreken of tekortkomingen welke opdrachtgever bekend zijn dan wel hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn, en welke niet aan Casa-Keur zijn medegedeeld.

ARTIKEL 3 – SPECIFIEKE BEPALINGEN OVER BOUWTECHNISCHE KEURINGEN
1. De bouwtechnische keuring bestaat uit een globale, non-destructieve, visuele inspectie, gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd. De aard van het onderzoek brengt met zich mee dat er gebruik zal worden gemaakt van steekproeven, zodat niet kan worden gegarandeerd dat alle visueel waarneembare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd en in het rapport worden vermeld.
2. De volgende specificatie vallen in elk geval niet onder een bouwtechnische keuring:
• controle of op basis van een bestek, tekeningen en/of een technische omschrijving voldaan is aan een (koop-)
aannemingsovereenkomst;
• controle van niet gereinigde beglazing;
• controle van bodemgesteldheid of bodemkwaliteit (waaronder bodemvervuiling);
• controle op noodzaak tot bodemsanering en opgave van (bodem-) saneringskosten;
• controle of uitvoering van bouwtechnische en/of installatietechnische berekeningen en metingen;
• controle van grondoppervlakte en perceel grootte;
• (gespecialiseerd) onderzoek van de staat van de fundering of constructie van een woning of aanbouw;
• controle van geluidsisolatie, warmte-isolatie en woningisolatie, anders dan op reguliere wijze visueel
waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;
• controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische
hulpmiddelen;
• indicatie van de waarde van een woning;
• controle op noodzakelijke en/of verleende vergunningen van overheidswege, zoals bouwvergunningen e.d;
• controle op asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen, mits specifiek een opdracht is gegeven voor
een asbestinventarisatie;
• controle op ondergrondse tanks;
• verwijderen, verschuiven of anderszins wegnemen van afwerkingen, waaronder vloerbedekking, of
onderdelen, teneinde achterliggende installaties en/of constructies te beoordelen;
• hak-, breek- en sloopwerk in het kader van de keuring;
• gedetailleerd bouwkundig onderzoek.
3. Casa-Keur zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten, doch geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.
4. Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw tijdens de inspectie voor Casa-Keur toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van mogelijk is. Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is, of dat het object niet kan worden geïnspecteerd, is Casa-Keur niet verantwoordelijk, c.q. aansprakelijk voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.
5. Ten behoeve van de bouwtechnische keuring worden de begane grondvloeren zonder technische hulpmiddelen visueel geïnspecteerd, recht onder het kruipluikdeksel indien het kruipluik aanwezig, redelijkerwijs bereikbaar is en geopend kan worden. Indien deze inspectie aanleiding geeft om nader onderzoek te doen en bij de inspectie minimaal nog één persoon aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer vanuit de kruipruimte geïnspecteerd indien de kruipruimte op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbowetgeving. Voor alle inspecties is een droge kruipruimte en een vrije kruiphoogte van minimaal 0,50 meter vereist

6. Indien dit veilig kan worden daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van ca. 6 meter (2 verdiepingshoogten) worden, staande op de ladder, visueel geïnspecteerd. Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met door de opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, met inachtneming van de Arbonormen, dit uitsluitend ter beoordeling van Casa-Keur.
7. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan, die onder het bereik van het onderzoek vallen, zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn – al dan niet als gevolg van weersinvloeden – worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.
8. Een bouwtechnische keuring is geen asbestinventarisatie. Indien tijdens de uitvoering van de keuring asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen eenvoudig visueel waarneembaar is, zal Casa-Keur hiervan melding doen. Dit, zonder hiertoe een verplichting op zich te nemen om visueel waarneembaar asbest verdacht materiaal te melden. Aanwezigheid van asbesthoudende of asbestverdachte toepassingen kan door middel van een bouwtechnische keuring niet worden uitgesloten. Casa-Keur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval er onverhoopt toch sprake zou zijn geweest van visueel zichtbare asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen.
9. De objecten worden door Casa-Keur in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn, kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.
10. Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door Casa-Keur opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen veertien dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan Casa-Keur door te geven. Tenzij binnen de gestelde veertien dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan Casa-Keur kenbaar zijn gemaakt, wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de uitgevoerde inspectie, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. Casa-Keur heeft het recht zich te vergewissen van de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN
1. Voor standaarddiensten zoals op de site www.casa-keur.nl vermeld, gelden de daar genoemde prijzen en condities. Hier wordt geen aparte offerte voor uitgebracht.
2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte.
3. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie kosteloos te annuleren. Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief of zal dit in overleg bepaald worden.
4. Kosten van gewenste aanvullingen en/of wijzigingen na het tot stand komen van de overeenkomst door opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. Opdrachtgever krijgt altijd de actuele totaal prijs van de opdracht bevestigd. Actuele prijzen en meerprijzen bij grotere of afwijkende objecten zijn terug te vinden op de website van Casa-Keur.

ARTIKEL 5 – DIVERSEN
1. Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en mits dit geen langere reistijd dan 10 minuten vergt vanaf het object. Casa-Keur is gerechtigd hiervoor een vooraf overeen te komen vergoeding te vragen. In onderhavige situaties zal Casa-Keur gevrijwaard zijn tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Casa-Keur kan van Opdrachtgever verlangen om een sleutelverklaring te ondertekenen.
2. De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging van de zichtbare gebreken en zijn bedoeld als een aannemersbegroting. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 6 – BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14
dagen na factuurdatum op een door Casa-Keur aan te wijzen bankrekening te geschieden.
2. Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
3. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), kan door Casa-Keur aanspraak
gemaakt worden op:
• De berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de
algehele voldoening;
• De berekening van buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke
Incassokosten’, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW.
• De berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen,
met een minimum van € 40,00

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Tot aan het tijdstip waarop opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven rapportages bij Casa-Keur.
2. Het is opdrachtgever verboden de door Casa-Keur aan opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Casa-Keur vervaardigde rapportages berusten bij Casa-Keur.
2. Casa-Keur heeft het recht de door Casa-Keur vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken.

ARTIKEL 9 – OPZEGGING/BEËINDIGING OVEREENKOMST
1. De tussen opdrachtgever en Casa-Keur gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn geëindigd met ingang van de
datum waarop opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan opdrachtgever is
verleend dan wel op opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
2. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de met Casa-Keur gesloten overeenkomst niet, niet
behoorlijk of niet tijdig nakomt, is Casa-Keur bevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke
tussenkomst vereist is, de met opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aanspraken van
Casa-Keur op het overeengekomen honorarium en vergoeding van schade en rente. Alle vorderingen, al dan niet
gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen
schadevergoeding te vorderen.
3. Casa-Keur heeft, indien de omstandigheden als in dit artikel aangegeven zich voortdoen, de bevoegdheid andere
met opdrachtgever lopende overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst
te ontbinden en vergoeding van schade en rente te vorderen.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT
1. In geval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de
daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling
overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

ARTIKEL 11 – KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLINGEN
1. Opdrachtgever dient klachten jegens Casa-Keur met betrekking tot de uitvoering van zijn opdracht en/of aansprakelijkheidstelling voor schade binnen uiterlijk 14 dagen na de uitvoering van de opdracht, danwel binnen 14 dagen nadat de tekortkoming of schade redelijkerwijs door opdrachtgever had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk en gedetailleerd bij Casa-Keur te hebben gemeld. In ieder geval geldt een vervaltermijn van twaalf maanden na het afronden van de inspectie of het uitbrengen van de rapportage door Casa-Keur.
2. Klachten of aansprakelijkheidstellingen worden uitsluitend in behandeling genomen indien opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het indienen van klachten ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Casa-Keur
3. Het in behandeling nemen van een klacht of aansprakelijkheidstelling impliceert geen erkenning van tekortkoming, gebrek of schade dan wel aansprakelijkheid in welke vorm of door welke oorzaak dan ook.
4. Klachten of aansprakelijkheidsstellingen die Casa-Keur bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn van 12 maanden worden uitgesloten van her inspectie en/of schadevergoeding en kunnen niet in behandeling worden genomen.
5. Klachten inzake facturen van Casa-Keur dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum door Casa-Keur te zijn ontvangen.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van Casa-Keur jegens opdrachtgever voor schade, direct of indirect, op welke wijze dan ook geleden, ten gevolge van het niet dan wel niet tijdig dan wel het onbehoorlijk uitvoeren van de tussen partijen gesloten overeenkomst door Casa-Keur of door haar in het kader daarvan ingeschakelde derden beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
van Casa-Keur  zal worden uitgekeerd. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten. Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van Casa-Keur komt, geldt voor opdrachtgever een eigen risico van € 500,00.
2. Indien Casa-Keur aansprakelijk is voor de schade, heeft Casa-Keur het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen. Opdrachtgever is verplicht alle hiertoe benodigde medewerking te verlenen. Indien opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat Casa-Keur hierover vooraf schriftelijk is geïnformeerd of Casa-Keur de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt opdrachtgever hiermee het recht op her inspectie en/of enige schadevergoeding.
3. Casa-Keur is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het onjuist opgeven van omstandigheden, schade ten gevolge van wettelijke regelingen of andere voorschriften door de overheid vastgesteld en schade ten gevolge van optrekkend of doorslaand vocht.
4. Casa-Keur is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan Casa-Keur verstrekte informatie die Casa-Keur vervolgens in haar rapportages heeft opgenomen. Casa-Keur zal in de rapportages ook expliciet aangeven welke informatie door derden is verstrekt.
5. Opdrachtgever vrijwaart Casa-Keur voor alle schade die Casa-Keur mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.
6. Indien er sprake is van een bouwtechnische keuring, worden in de rapportages alleen zichtbare gebreken gemeld. Casa-Keur is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken, noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.
7. Casa-Keur is niet aansprakelijk voor zaken die Casa-Keur niet geïnspecteerd heeft en waarvan Casa-Keur in de rapportage heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven.
8. Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het object of onderdeel waarop de schade is ontstaan, meegewogen.
9. Casa-Keur is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg zijn van, asbest of asbesthoudende toepassingen, ongeacht of die asbest vrijgekomen is of deel uitmaakt van opstallen of materialen.

ARTIKEL 13 – VERVALTERMIJN
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 en 12 is opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van Casa-Keur onverwijld schriftelijk aan Casa-Keur mee te delen.
2. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op alle door Casa-Keur te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Klachten en geschillen tussen Casa-Keur en opdrachtgever zullen in voorkomende gevallen aan de branche organisatie worden voorgelegd ter beoordeling.
3. Op de overeenkomst tussen Casa-Keur en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank Rotterdam.